shemsgems.com shemsgems / shemsgems.com / www.shemsgems.com 74607948 651004 1242 03.12.2016 06.12.2016 shemsgems shemsgems 29.11.2016 shemsgems shemsgems shemsgems 12 Rue Eugène France 23000 Guéret Франция shemsgems / shemsgems.com / www.shemsgems.com Bonytur Bonytur Нью-Йорк